Poplatky, řád a stanovy

Poplatky Katmaj Opava

Stávající členové: 1500,- + 20 brigádnických hodin

Nový člen: 2000,- + 20 brigádnických hodin

500,- ZÁLOHA NA BRIGÁDY

Každá neodpracovaná brigádnická hodina:     100,-

Číslo účtu : 2901578626/2010 Fio banka
variabilní symbol: rodné číslo
do poznámky uvést: členské příspěvky 2021-jméno

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NEVRACÍME!!!

 

Řád cvičiště

1.     Psi by měli na cvičiště přijít vyvenčení. Případné exkrementy
jsou psovodi povinni po svých psech uklízet. Pokud si pejsek
„označkuje“ překážku, psovod ji okamžitě polije vodou.

2.     Během přípravy výcviku, tzn. chystání překážek, stavění
parkuru, prohlídek trati, na konci výcviku při uklízení všech překážek,
budou psi přivázaní.

3.     Každý psovod, který si vezme svého pejska do klubovny, ručí
za čistotu a bude po sobě a svém psovi uklízet. To znamená, že mu
nedovolí skákat po stole, židlích, apod.

4.     Kousaví a agresivní psi musí být opatřeni náhubkem a být pod kontrolou psovoda.
Psi nesmí být nikdy ponecháni bez dozoru. Za škody způsobené psem
zodpovídá jeho psovod. Provozovatel cvičiště nezodpovídá za ztrátu nebo
zranění psa.

5.     Cvičit je povoleno pouze za přítomnosti instruktora a pod
jeho vedením. V případě nerespektování jeho pokynů je instruktor
oprávněn psovoda z výcviku vyloučit.
Totéž platí, pokud bude za hlavního výcvikáře určen zástup ve výcviku.

6.     Výcviku se mohou zúčastnit jen zdraví psi. Háravé feny mohou
také cvičit, ale je povinností majitele háravé feny nahlásit výcvikáři a
fenu si hlídat před druhými psy.
Březí a kojící feny se nesmí výcviku zúčastnit.

7.     Instruktor je oprávněn z jakýchkoli důvodů ukončit výcvik psovoda s pejskem, pokud to uzná za vhodné.

8.     Každý člen cvičiště je povinen na vyzvání předložit výcvikáři
ke kontrole očkovací průkaz psa. Požadujeme platné očkování proti
vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze a infekční hepatitidě.
Povinnost každého majitele, který navštěvuje cvičiště, je odčervovat
svého psa 4x do roka.

9.     Po skončení výcviku je povinen každý psovod uklidit po sobě a svém pejskovi např. misky, háky na přivazování, apod.

10.     Přijít cvičit se svým pejskem jen s dobrou náladou a mít radost z každého byť i malého pokroku.

 

Stanovy občanského sdružení Katmaj Opava

1. Základní ustanovení
Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s
názvem Katmaj Opava (dále jen sdružení ) na dobu neurčitou za účelem
provozování ryze zájmových a veřejně prospěšných činností souvisejících :

s organizací práce s dětmi, mládeží a dospělými se zaměřením na všechny
činnosti se vztahem k agility a dalším kynologickým sportům
s organizováním a podporou sportovních, kulturních a zájmových akcí
s poradenstvím v oblasti kynologie

2. Sídlo sdružení
Sídlem sdružení je: Antonína Sovy 8, 747 05 Opava 5

3. Vznik sdružení
Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.

4. Členství ve sdružení

a) vznik členství
Členem sdružení se může stát každý občan starší 18 let. Osoba mladší 18
let se může stát členem jen se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.

b) povinnosti člena sdružení
platit členské příspěvky
respektovat rozhodnutí předsednictva sdružení
dodržovat stanovy a ostatní vnitřní ustanovení sdružení

c) práva člena sdružení
zúčastňovat se členských schůzí
zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením
být informován o činnosti sdružení a o pořádaných akcích
být přítomen jednání, které se bude týkat jeho osoby
podávat návrhy a připomínky
volit a být volen do orgánu sdružení od 18 let věku, hlasovat o vnitřních ustanoveních sdružení může člen starší 15 let
být informován o finanční situaci sdružení
požádat o svolání mimořádné členské schůze v případě podpory jedné třetiny řádných a čestných členů sdružení
požádat o pozastavení svého členství
vystoupit ze sdružení

d) ukončení členství
Při neplnění povinností má členská schůze na návrh výboru nebo člena
sdružení právo pozastavit jeho členství. Výbor může podat členské schůzi
návrh na vyloučení člena pro neplnění členských povinností.

e) čestné členství
Členská schůze může na návrh výboru udělit čestné členství. Čestný člen
má všechna práva a povinnosti řádného člena a je osvobozen od placení
členských příspěvků. Zrušit čestné členství může na návrh výboru členská
schůze.

5. Zásady hospodaření
Za hospodaření ve sdružení odpovídá pokladník, který podává zprávu a
zodpovídá se členské schůzi. V době, kdy nezasedá členská schůze,
odpovídá za hospodaření výboru. Sdružení získává prostředky k činnosti z
členských příspěvků, činností sdružení, darů a dotací. O výdajích do
1.000,- Kč rozhoduje pokladník samostatně, výdaje vyšší schvaluje předem
výbor.

6. Orgány sdružení

a) členská schůze
Je složena ze všech řádných a čestných členů sdružení.

Členská schůze
je nejvyšším orgánem sdružení
schvaluje stanovy
schvaluje vnitřní ustanovení sdružení
rozhoduje o přijetí a vyloučení člena a o pozastavení členství
rozhoduje o čestném členství
schvaluje rozpočet a výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení
volí výbor
odvolává výbor
rozhoduje o zániku a likvidaci sdružení, vypořádání závazků a rozdělení majetku

b) výbor
Výbor je tříčlenný. Skládá se z předsedy, jednatele a pokladníka. Výbor
je volen na 4-leté volební období členskou schůzí v tajném hlasování na
návrh členů. Platnost volby je podmíněna nadpoloviční účastí všech
řádných a čestných členů starších 18 let a prostou většinou hlasů všech
přítomných řádných a čestných členů starších 18 let.

Výbor
je statutárním a výkonným orgánem sdružení
odpovídá za činnost sdružení a jedná jeho jménem v době, kdy nezasedá členská schůze
za výbor jedná navenek ve všech věcech předseda nebo výborem pověřený člen výboru
navrhuje v součinnosti s pokladníkem rozpočet a předkládá jej členské schůzi ke schválení
předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti a o hospodaření
předkládá členské schůzi návrhy na změny stanov
podává návrhy členské schůzi na vnitřní ustanovení sdružení a jeho změny
svolává nejméně jednou ročně členskou schůzi
navrhuje členské schůzi rozhodnout o čestném členství
podává návrh na zánik sdružení
v průběhu volebního období může kooptovat 1 člena

7. Zánik sdružení
O zániku sdružení rozhoduje na návrh výboru členská schůze. Současně rozhoduje o likvidaci majetku a vypořádání závazků.

8. Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají účinnosti registrací sdružení Ministerstvem vnitra.
Změny stanov jsou možné jen rozhodnutím členské schůze s následným
vzetím na vědomí Ministerstvem vnitra. Změna stanov členskou schůzí je
podmíněna nadpoloviční účastí všech řádných a čestných členů starších 15
let a prostou většinou souhlasných hlasů přítomných řádných a čestných
členů starších 15 let.

V Opavě dne 18. 8. 2005